Terug naar zoekresultaten

Herhaling Congres Neurorevalidatie

Herhaling Congres Neurorevalidatie

Woensdag 18 november 2009 - Jaarbeurs Utrecht

Sector:
Paramedisch
Specialisatie:
Psychologie
Locatie:
Utrecht, Utrecht
Datum:
18-11-2009
Effecten van beweging op behandeling en begeleiding van patiƫnten met neurologische aandoeningen

Wegens enorme belangstelling herhaald!

 • Met topsprekers als dr. M. Munneke, prof. dr. Gert Kwakkel, prof. dr. Erik Scherder
  en prof. dr. Dick Swaab
 • Een greep uit de onderwerpen:
     - Heeft lichamelijke activiteit positieve effecten op ouderen met en zonder
        dementie?
     - Op welke wijze kan de revalidatie beinvloed worden door beweging?
     - Wat is de meerwaarde van revalidatie na een beroerte?
     - Wat is de specifieke bijdrage van paramedische zorg bij patiënten met de ziekte
        van Parkinson?

Het congres Neurorevalidatie biedt een diepgaand inzicht in de stand van zaken rondom behandeling en begeleiding van patiënten met neurologische aandoeningen (zoals de ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose en de ziekte van Alzheimer). De zorg rondom deze patiëntgroepen is niet zelden multidisciplinair.

Tijdens het congresprogramma krijgen deelnemers antwoord op vragen als: heeft lichamelijke activiteit positieve effecten op ouderen met en zonder dementie? Wat zijn de gevolgen van restrictieve vrijheidsbeperking in verpleeghuizen? Op welke wijze kan de revalidatie beïnvloed worden door beweging? Wat is de meerwaarde van revalidatie na een beroerte? Wat is de specifieke bijdrage van paramedische zorg bij patiënten met de ziekte van Parkinson?

Het congres biedt een actueel overzicht van de meest recente wetenschappelijke inzichten rondom neurorevalidatie en verbindt deze inzichten met de praktijk van de zorgprofessional. Het congresprogramma is afgestemd op de multidisciplinaire omgeving van de neurorevalidatie.

Datum en locatie

Het congres Neurorevalidatie vindt plaats op woensdag 18 november 2009 in de Jaarbeurs te Utrecht.

Kosten

De kosten voor deelname aan het congres Neurorevalidatie bedragen € 195,- (incl. btw). De kosten voor leden van Ergotherapie Nederland bedragen € 175,- (incl. btw). De deelnamekosten zijn inclusief administratiekosten, congresmateriaal, koffie/thee, lunch en borrel.

Inschrijving

U kunt zich inschrijven via de knop "inschrijven". Na inschrijving voor het congres ontvangt u een bevestiging en separaat een factuur. Ongeveer twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u een routebeschrijving en verdere informatie. Registratie gebeurt op volgorde van binnenkomst. Deelnemers die niet meer geplaatst kunnen worden ontvangen bericht.

Verhinderd?

Bij annulering t/m 4 november 2009 wordt € 25,- administratiekosten in rekening gebracht.
Na 4 november 2009 kunnen wij geen restitutie verlenen.

 

Sponsor(s)

Het congres Neurorevalidatie wordt mede mogelijk gemaakt door:

Meer informatie

Cursussen & Congressen
T: 030 - 638 36 38
F: 030 - 638 39 90
E: congressen@bsl.nl

Aanbevolen gerelateerde uitgaven

 Neurorevalidatie bij centraal neurologische aandoeningen (€ 30,50)

 Lichamelijke oefening - Uitgeverij Contact (€ 17,50)

Het congres Neurorevalidatie is bestemd voor:

 • Fysiotherapeuten;
 • Ergotherapeuten;
 • Logopedisten;
 • (Neuro)verpleegkundigen in eerstelijnszorg, verpleeg- en verzorgingshuizen, ziekenhuizen en revalidatie-instellingen;
 • Het congres biedt eveneens relevante informatie voor andere disciplines die betrokken zijn bij behandeling en begeleiding van patiënten met neurologische aandoeningen zoals psychologen en revalidatie-artsen.

Dagvoorzitter

Prof. dr. Erik Scherder - Klinische Neuropsychologie, Vrije Universiteit, Amsterdam

Sprekers

Prof. dr. Dick Swaab - instituut voor Neurowetenschappen, Amsterdam
Prof. dr. Erik Scherder - klinische Neuropsychologie, Vrije Universiteit, Amsterdam
Dr. Laura Eggermont - klinische Neuropsychologie, Vrije Universiteit, Amsterdam
Dr. Mathieu de Greef - interfacultair Centrum Bewegingswetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen
Dr. M. Munneke - UMC St. Radboud, Nijmegen
Prof. dr. Gert Kwakkel – neurorevalidatie, VU Medisch Centrum Amsterdam en UMC Utrecht
Prof. dr. Theo Mulder - directeur Onderzoeksinstituten Nederland. Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), Amsterdam

09.30 uur   Ontvangst

10.00 uur   Opening door dagvoorzitter prof. dr. Erik Scherder

10.10 uur   Openingspresentatie door drs. Midas Dekkers (genodigd)

10.40 uur   Plasticiteit van de hersenen en de ziekte van Alzheimer
                   Stimulatie van de hersenen vermindert de kans op de ziekte van Alzheimer.
                   Van sommige hersensystemen kan bij Alzheimer patiënten door stimulatie
                   hun functie hersteld worden, zowel in vivo als in vitro. In een vroeg stadium 
                   van de ziekte van Alzheimer lijken de hersenen zelf door stimulatie functieverlies 
                   te voorkomen. Deze observaties zijn de basis voor een zoektocht naar nieuwe 
                   therapeutische strategieën.
                   Prof. dr. Dick Swaab - Instituut voor Neurowetenschappen, Amsterdam

11.10 uur   Motoriek, fysieke activiteit en cognitie bij ouderen met en zonder milde
                   cognitieve achteruitgang
                   Uit epidemiologische studies komt een relatie tussen motoriek, lichamelijke activiteit 
                   en cognitie sterk naar voren. Verschillende studies laten zien dat ouderen met
                   cognitieve achteruitgang vaak eveneens motorische stoornissen vertonen. Ouderen
                   die lichamelijk actief zijn vertonen op latere leeftijd minder cognitieve achteruitgang 
                   en een kleinere kans op de ziekte van Alzheimer. De vraag rijst of er ook sprake is 
                   van een causale relatie. Met andere woorden: verbetert de cognitie inderdaad als 
                   ouderen gaan bewegen?
                   Prof. dr. Erik Scherder - Klinische Neuropsychologie, Vrije Universiteit, Amsterdam

11.30 uur   Pauze

12.00 uur   Verschillende vormen van fysieke activiteit bij ouderen met een dementie,
                   de relatie met cognitie en gedrag
                   Bij ouderen zonder dementie is een causaal verband van fysieke activiteit sterker 
                   aangetoond dan bij ouderen met een dementie. Studies naar effecten van bewegen 
                   (zoals lopen) op het cognitief functioneren, slaap-waak ritme en stemming bij ouderen 
                   met een dementie zijn echter in volle gang. De onderzoeksresultaten van de studies
                   tot nu toe zullen worden gepresenteerd. Ouderen met dementie zijn echter vaak 
                   kwetsbaar, daardoor genieten milde vormen van fysieke activiteit vaak de voorkeur. 
                   Behandelprogramma’s bestaande uit fysieke activiteit zouden moeten worden toegespitst 
                   op het individu. Elementen die hierbij een belangrijke rol spelen zullen worden besproken.
                   Dr. Laura Eggermont - Klinische Neuropsychologie, Vrije Universiteit, Amsterdam

12.20 uur   Bewegingsstimulering door middel van exercise counseling
                   Exercise counseling is een zeer geschikte techniek om niet intrinsiek gemotiveerde 
                   patiënten te stimuleren om meer te gaan bewegen in het dagelijks leven. Toepassing 
                   van exercise counseling leidt bij uiteenlopende groepen patiënten tot een substantiële
                   toename in lichamelijke activiteiten en fysieke fitheid.
                   Dr. Mathieu de Greef - Interfacultair Centrum Bewegingswetenschappen, 
                   Rijksuniversiteit Groningen

12.50 uur   Lunch

13.50 uur   Vrijheidsbeperking bij dementie; prevalentie, negatieve effecten en reductie
                   Deze lezing gaat in op het toepassen van restrictieve vrijheidsbeperking in 
                   verpleeghuizen. De negatieve gevolgen op onder andere bewegen en methoden om 
                   vrijheidsbeperking te reduceren komen ook aan bod.
                   Spreker wordt nader bekend gemaakt

14.20 uur   Paramedische zorg bij de ziekte van Parkinson
                   De ziekte van Parkinson is een complexe en bijzonder invaliderende aandoening.
                   Ondanks optimale medicamenteuze en neurochirurgische behandeling worden patiënten 
                   geconfronteerd met een groeiend aantal beperkingen in het dagelijks leven. Juist voor die 
                   domeinen waar de farmacotherapie en neurochirurgie faalt, kunnen paramedici – onder 
                   andere fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten – veel betekenen voor
                   Parkinson patiënten. De inzet van paramedische zorg bij de ziekte van Parkinson 
                   wordt in toenemende mate ondersteund door op evidence en expert opinion 
                   gebaseerde richtlijnen. Dr. Munneke gaat in op de paramedische zorg bij de 
                   ziekte van Parkinson en schetst de contouren van het ParkinsonNet, een innovatieve
                   organisatie van zorg die waarborgt dat patiënten deze zorg optimaal kunnen ontvangen.
                   Dr. M. Munneke - UMC St. Radboud, Nijmegen

14.50 uur   Herleren bestaat niet
                   Deze lezing geeft antwoord op de vraag: Wat is de meerwaarde van revalidatie voor
                   patiënten met een beroerte? Specifi ek zal in worden gegaan op wat patiënten precies 
                   leren bij het terugwinnen van vaardigheden zoals lopen en het belang van neuroplasticiteit 
                   van het brein in dit adaptatieproces.
                   Prof. dr. Gert Kwakkel – Neurorevalidatie, VU Medisch Centrum Amsterdam en UMC Utrecht

15.20 uur   Pauze

15.50 uur   Wat beweegt de patiënt met MS?
                   Bij de revalidatie van patiënten met MS staat bewegen centraal. Door vermoeidheid is het 
                   lopen van langere afstanden of sportief bewegen een steeds grotere uitdaging. Tijdens de
                   behandeling is lastig uit te maken hoeveel de patiënt nu precies beweegt. Vragen met
                   betrekking tot de juiste behandeling zijn er ook: is minder bewegen een goede oplossing 
                   als de patiënt moe is, of kan meer bewegen juist leiden tot een verbetering van de 
                   vermoeidheid? Dagelijkse handelingen kunnen verstoord raken. De analyse en behandel-
                   strategie van al deze beweegproblemen worden besproken. Hoe geef je het behandel-
                   programma vorm? En welke rol speelt cognitie bij de behandeling?
                   Spreker wordt nader bekend gemaakt

16.20 uur   Motor Imagery: een nieuwe visie op de rol van sensorische informatie bij het 
                   leren van motorische vaardigheden
                   In hoeverre kunnen bewegingen geleerd worden door herhaalde voorstelling van de 
                   beweging of door de uitvoering van die bewegingen bij de ander te observeren? Op
                   basis van recent MRI onderzoek legt de inleider een relatie met moderne inzichten 
                   in de rol van spiegelneuronen bij het leren en bij het sociale gedrag van de mens. 
                   De implicaties voor de revalidatie worden bediscussieerd.
                   Prof. dr. Theo Mulder - directeur Onderzoeksinstituten Nederland. Koninklijke 
                   Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), Amsterdam

16.50 uur   Afsluiting door de dagvoorzitter

17.00 uur   Borrel  

Accreditatie wordt aangevraagd bij de beroepsverenigingen:

 • KNGF (algemeen register en geriatrisch fysiotherapeut) – 5 punten
 • VvOCM, via St. ADAP (oefentherapeuten Cesar en Mensendieck) – 5 punten
 • NVE, via St. ADAP (ergotherapeuten, logopedisten)- 5 punten
 • NVLF, via St. ADAP (logopedie en foniatrie) – 6 punten
 • NIP (psychologen) – 3 punten (behandeling), 2 punten (diagnostiek)
 • VRA (revalidatie-artsen) – 5 punten
 • V&VN ((neuro-)verpleegkundigen) – 5 uur zorgvragergebonden taken
 • FGzP (klinisch neuropsycholoog) – 3 punten