Terug naar zoekresultaten

Symposium Meertaligheid bij jonge kinderen – last of luxe?

Symposium Meertaligheid bij jonge kinderen – last of luxe?

vrijdag 30 september 2011, Madurodam, Den Haag

Sector:
GGZ Welzijn
Specialisatie:
GGZ Welzijn
Locatie:
Den Haag, Zuid-Holland
Datum:
30-9-2011

Inschrijven voor het symposium Meertaligheid op vrijdag 30 september a.s. is niet meer mogelijk. Vanwege de grote belangstelling voor het symposium, wordt het herhaald op donderdag 1 december 2011. U kunt zich voor deze datum aanmelden door een e-mail te sturen naar congressen@bsl.nl. Wilt u daarbij, naast uw NAW-gegevens, ook uw sessievoorkeur vermelden?

Mocht 1 december 2011 voor u geen geschikte datum zijn, dan kunt u gebruik maken van de allerlaatste plaatsen voor het symposium van vrijdag 30 september a.s. U kunt daarvoor rechtstreeks naar Madurodam gaan, vanaf 09.00 uur kunt u zich registreren bij de Registratiebalie van het symposium.

 

Meertaligheid bij jonge kinderen – last of luxe?

Steeds meer kinderen groeien op met méér dan één taal. Soms omdat in de familie een andere taal dan Nederlands nu eenmaal de voertaal is, soms omdat ouders een bewuste keus maken hun kind een tweede taal aan te bieden. Kennis van meer dan één taal biedt kinderen zonder twijfel extra kansen, maar zijn er ook risico's? Wat zijn de voorwaarden voor een geslaagde meertalige taalontwikkeling? Hierover leven veel vragen bij professionals en ouders. Hoe kunnen de verschillende talen het best worden aangeboden? Is het net zo makkelijk om Engels te leren als Turks? Hoe geef je taalonderwijs in een meertalige klas? Hoeveel talen kan een kind aan? Hoe herken je een taalontwikkelingsstoornis bij meertalige kinderen?

Doel van dit symposium is om in actuele informatie te voorzien over meertalige ontwikkeling, en handvatten te bieden voor het werken met kinderen voor wie het Nederlands niet de (enige) moedertaal is. Het programma voor deze dag is ontwikkeld in samenwerking met De Taalstudio. In de ochtend wordt recent onderzoek naar de vroege taalontwikkeling bij meertaligen gepresenteerd. In de middag komen in zes praktijksessies specifieke thema's aan bod, waarbij de nadruk ligt op praktisch toepasbare kennis voor professionals. Tevens zal een informatiemarkt worden georganiseerd.

Datum en locatie

Het symposium vindt plaats op 30 september 2011 van 09.30 tot 17.00 uur in Madurodam (10 minuten van de NS stations in Den Haag). Meer informatie over Madurodam vindt u hier.

Kosten

De kosten voor deelname aan het congres Meertaligheid bij jonge kinderen bedragen € 245,-. Dit bedrag is inclusief congresmateriaal, koffie/thee, lunch en borrel en inclusief toegang tot Madurodam.

Inschrijving

U kunt zich inschrijven via bovenstaande knop 'Inschrijven'. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en separaat een factuur. Ongeveer twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u een routebeschrijving en verdere informatie. Registratie gebeurt op volgorde van binnenkomst. Deelnemers die niet meer geplaatst kunnen worden ontvangen bericht.

Verhinderd?

Bij annulering t/m 15 september 2011 wordt € 35,- administratiekosten in rekening gebracht. Na 15 september 2011 kunnen wij geen restitutie meer verlenen. Alleen schriftelijke annuleringen (of per e-mail) worden in behandeling genomen.

Het symposium Meertaligheid is ontwikkeld in samenwerking met:

Meer informatie

Cursussen & Congressen
T: 030-638 36 38
E: congressen@bsl.nl
www.bsl.nl/cuco

Het symposium is primair bedoeld voor logopedisten, leerkrachten uit de laagste groepen (t/m groep 4) van het (speciaal) basisonderwijs, IB'ers, AB'ers, schoolpsychologen, RT’ers, peuterleid(st)ers, kinderdagverblijfleid(st)ers, orthopedagogen en consultatiebureauartsen. Daarnaast zijn ook andere doelgroepen, zoals beleidsmedewerkers met belangstelling voor deze problematiek, van harte uitgenodigd.

Sylvia Bacchini is docent Nederlands en (mede-)auteur van verschillende publicaties over tweede-taalonderwijs. Op dit moment werkt ze aan een promotie-onderzoek over vergroting van de Nederlandse woordenschat van jonge anderstalige kleuters. Ze is werkzaam als docent Nederlands en Nederlands als tweede taal bij Hogeschool Inholland em de lerarenopleiding Basisonderwijs Haarlem.

Birgit Bakker is werkzaam bij De Taalstudio en studeerde Interculturele communicatie aan de Universiteit van Tilburg en deed onderzoek naar de informatiebehoefte van laagopgeleide allochtone ouders over meertalige ontwikkeling. Zij was actief betrokken bij de ontwikkeling van het ouderprogramma Talen in Balans en heeft als gespreksleider ook een aantal groepen ouders met dit programma begeleid.

Annick De Houwer is hoogleraar Taalverwerving en Vreemdetalenonderwijs aan de Universiteit Erfurt in Duitsland. Zij is tevens directeur van ERBIS, het European Research Network for Bilingual Studies. Zij onderzoekt sinds enkele decennia hoe kleine kinderen twee talen leren en geniet een wereldwijde reputatie voor haar bijdrage tot dit werkveld.

Sofie Jonckheere is pedagoog en antroploog. Zij werkt sinds 2000 op het Regionaal Integratiecentrum Foyer te Brussel. Daar houdt zij zich bezig met verschillende aspecten van meertalig onderwijs, waaronder de ontwikkeling van didactisch materiaal en training voor leerkrachten. Zij is momenteel co-coördinator van ConBat+, een Europees project rond talensensibilisering aan het European Centre for Modern Languages in Graz.

Manuela Julien is naast taaldocent ook logopedist en klinisch linguïst. Al ruim twintig jaar houdt ze zich bezig met taalmoeilijkheden bij meertaligen. Over dat onderwerp geeft ze cursussen en workshops en publiceert zij. Zij is de auteur van het boek 'Taalstoornissen bij meertalige kinderen: Diagnose en behandeling'. Momenteel is zij verbonden aan de Radboud Universiteit waar zij onderzoek doet naar de rol van hulpwerkwoorden in de taalontwikkeling van een- en meertaligen.

Geertje Lucassen is antropoloog/socioloog. Ze is werkzaam als programmamanager bij SodaProducties - bureau voor maatschappelijke innovatie, de organisatie achter onder andere de VoorleesExpress. Ze heeft zich ingezet voor de landelijke uitrol, het effectiviteitsonderzoek en de ontwikkeling van dit project. Daarnaast heeft ze vijf jaar praktische ervaring als vrijwillige voorlezer en coördinator.

Marga van Mil-Leijtens is logopedist en werkzaam als coördinator bij de afdeling logopedie van OnderwijsAdvies in Leiden. Zij komt zeer regelmatig op consultatiebureaus, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen, en weet precies wat op de werkvloer speelt rondom het thema meertaligheid. Daarnaast is zij ook beleidsmatig betrokken bij ontwikkelingen in de VVE.

Margreet Verboom is linguïst en logopedist. Zij werkt als linguïst binnen Kentalis voor de cluster- 2 SO school De Skelp in Drachten, voor de dienst AB Noord Nederland en voor de afdeling expertise en innovatie (E&I).

Maaike Verrips is taalwetenschapper en directeur van De Taalstudio in Amsterdam. Zij houdt zich al vele jaren als onderzoeker en consulent bezig met taalontwikkeling bij eentalige en meertalige kinderen en publiceerde diverse boeken over taalontwikkeling. De Taalstudio organiseert trainingen voor ouders en professionals over meertalig opgroeien.

9.30 Ontvangst en registratie

10.00 Inleiding – Tijd voor oplossingen Dr. Maaike Verrips

De meeste Nederlanders hebben dagelijks met meer dan een taal te maken. En het grootste deel van de wereldbevolking is meertalig. In dat licht kan meertaligheid op zich geen probleem zijn. In de Nederlandse jeugdgezondheidszorg en onderwijspraktijk blijkt een meertalige omgeving toch een complicerende factor bij het bieden van de juiste vormen van onderwijs en ondersteuning. Over realisme en idealisme in een meertalige wereld.

10.30 Meertaligheid - The movie Drs. Margreet C. Verboom

In deze onlangs gemaakte film zien we hoe het er in de communicatie thuis aan toe gaat bij meertalige kinderen met taalproblemen. Er wordt onder andere ingegaan op de vraag óf kinderen met auditieve en/of communicatieve problemen meertalig kunnen opgroeien. En wat vraagt dat van de professional?

11.15 Pauze

11.45 Meertaligheid- feiten en fictie Prof. dr. Annick De Houwer

Hoe verloopt een gezonde meertalige ontwikkeling? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in taalontwikkeling tussen eentalige en meertalige kinderen? Wat is uit wetenschappelijk onderzoek bekend hierover? Professor De Houwer, auteur van verschillende standaardwerken over meertalige kinderen, zet de feiten op een rij en ontmaskert enkele hardnekkige mythes.

12.30 Lunchpauze

13.30 Sessieronde 1: sessie 1 t/m 3

14.30 PAUZE

15.00 Sessieronde 2: sessie 4 t/m 6

16.10 Afsluiting

Tijdens de slotsessie worden ervaringen en hoogtepunten uit de praktijksessies gedeeld. Ook worden de resultaten bekend van een onderzoek dat gedurende de dag zelf onder de deelnemers wordt uitgevoerd.

17.00 Napraten en borrel

Praktijksessies (deelnemers volgen twee sessies)

1: Diagnostiek van taalstoornissen bij meertalige kinderen Drs. Manuela Julien
- deze sessie is volgeboekt; u kunt hiervoor niet meer inschrijven -
Het beoordelen of de taalontwikkeling van een meertalig kind goed verloopt of niet, is om verschillende redenen complex. De beperkingen en mogelijkheden van bestaande diagnostische instrumenten worden besproken. Daarnaast worden alternatieve testbenaderingen gepresenteerd, die uitgaan van de meertaligheid van het kind, een gegeven waar klassieke testen onvoldoende rekening mee houden.

2: Nederlands als tweede taal Drs. Sylvia Bacchini
Kinderen leren een taal in de eerste plaats door die taal heel vaak te horen. Daarom hangt er veel af van de kwaliteit van het Nederlandse taalaanbod van leidsters en leerkrachten. Op welke manier kunnen we dit aanbod intensiveren? Welke benadering geeft meer kans op succeservaringen en biedt veiligheid en houvast? Hoe kunnen we de interactie verbeteren met de kinderen die helemaal aan het begin staan van de Nederlandse taalverwerving? In deze sessie komen deze vragen aan bod.

3: Adviezen aan ouders in meertalige gezinnen Drs. Birgit Bakker
Talen in Balans is een programma dat ouders ondersteunt die hun kinderen meertalig willen opvoeden. Deelnemende ouders spreken aan de hand van een informatiemap en videomateriaal met elkaar onder leiding van een gespreksleider. Zij krijgen informatie over taalontwikkeling en meertaligheid, en tips om het beste uit hun eigen meertalige situatie te halen. In deze sessie wordt ingegaan op de opzet van het programma, de ervaringen ermee en de reacties van ouders.

4: Meertaligheid in de voorschoolse periode Marga van Mil-Leijtens
- deze sessie is volgeboekt; u kunt hiervoor niet meer inschrijven -
Hoe ga je om met meertaligheid in de periode voordat kinderen naar de basisschool gaan? En wat zijn de ervaringen hiermee van consultatiebureaus, kinderdagverblijven en/of peuterspeelzalen? Onderwerpen die in deze sessie o.a. aan bod zullen komen zijn: een intakegesprek voeren (o.a. wat moet er worden geïnventariseerd), het al dan niet inzetten van een tolk, omgaan met meertalige kinderen op de werkvloer, en gesprekken met ouders.

5: Talensensibilisering Sofie Jonckheere MA
Integratiecentrum Foyer ontwikkelde een set materialen die handvatten biedt om met meertaligheid en multiculturaliteit in de klas om te gaan. Het doel van Talensensibilisering is niet direct het leren van talen maar wel om op een positieve, speelse en gestructureerde manier in contact te komen met taaldiversiteit. In de sessie worden de materialen en mogelijke werkvormen concreet gepresenteerd.

6: VoorleesExpress, ervaringen uit de praktijk Geertje Lucassen MSc
Bij de VoorleesExpress worden kinderen met een taalachterstand thuis voorgelezen. Tijdens de sessie gaan we in op taalontwikkeling bij meertalige gezinnen thuis. Wat speelt er in deze gezinnen op het gebied van taal en voorlezen? Welke drempels ervaren zij? Hoe maak je taalontwikkeling bespreekbaar? Waarom werkt de VoorleesExpress-methodiek? Er is tijdens de sessie veel ruimte voor het stellen van vragen en het maken van een vertaling naar het eigen werkveld.

Accreditatie is toegekend door St. ADAP, 5 punten

Aanvragen zijn nog in behandeling bij:

  • NIP
  • NIP - NVO
  • Artsen Maatschappij en Gezondheid (via AbSG)

Login